Privātuma politika

Vietnes “www.esizemessargs.lv” uzturētājs veic personas datu apstrādi saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 1 (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti.

Datu pārziņi

Personas datu apstrādes pārziņi (turpmāk tekstā – Pārziņi), ir:

  • Aizsardzības ministrija reģ. nr. 90000022632, adrese Kr. Valdemāra iela 10/12, Rīga, LV – 1473, tālrunis: 67335113, tīmekļa vietnes adrese: www.mod.gov.lv, e- pasta adrese: pasts@mod.gov.lv. Saziņai ar datu aizsardzības speciālistiem lūgums rakstīt uz e- pasta adresi: datuspecialisti@mod.gov.lv.
  • Nacionālie bruņotie spēki, adrese: Krustabaznīcas iela 9, Rīga, LV-1006, tālrunis: 67071090, tīmekļa vietnes adrese: www.mil.lv, e-pasts: nafhqcws@mil.lv. Saziņai ar datu aizsardzības speciālistu lūgums rakstīt uz e-pasta adresi: das@mil.lv.

Izmantošanas mērķis

Personas datu pārziņi vietnē “www.esizemessargs.lv” veic personas datu:

  • pilsonība,
  • vecums,
  • dienestam pieejamais laiks,
  • mobilā tālruņa numurs,
  • dzīvesvietas pašvaldība,

apstrādi, kuri tiks izmantoti, lai personu, kura šos datus sniegusi, informētu par dienesta iespējām Zemessardzē.

Apstrādes juridiskais pamats:

Datu subjekts ir devis piekrišanu savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts).

Apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu un īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta c) un e) apakšpunkti).

Zemessardze veic rekrutēšanu saskaņā ar Zemessardzes likuma 2 2. un 3. pantu.

Datu apstrādes termiņš

Dati vietnē “www.esizemessargs.lv” tiek uzglabāti 6 (sešus) mēnešus no iesniegšanas brīža. Pēc šī termiņa dati tiek neatgriezeniski dzēsti no datu pārziņu pārvaldībā esošās datu bāzes. Datu subjektam jebkurā laikā ir tiesības pieprasīt savu datu dzēšanu no vietnes “www.esizemessargs.lv” datu bāzes, par to rakstiski informējot datu pārziņus.

1 Vispārīgā datu aizsardzības regula

2 Zemessardzes likums